Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Ministry of Agriculture and Rural Development


STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599), do spraw:

1) rolnictwa;
2) rozwoju wsi;
3) rynków rolnych;
4) rybołówstwa.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;
2) Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki;
3) Departament Finansów;
4) Departament Gospodarki Ziemią;
5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;
6) Departament Płatności Bezpośrednich;
7) Departament Prawno-Legislacyjny;
8) Departament Programowania i Analiz; 
9) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;
10) Departament Rybołówstwa;
11) Departament Rynków Rolnych;
12) Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;
14) Biuro Administracyjno - Budżetowe;
15) Biuro Audytu Wewnętrznego;
16) Biuro Dyrektora Generalnego;
17) Biuro Kontroli;
18) Biuro Ministra;
19) Biuro Pomocy Technicznej;
20) Biuro Prasowe.
  
§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu rolnictwo:
a) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
b) Departament Hodowli i Ochrony Roślin, 
 
2) w zakresie działu rozwój wsi:
a) Departament Gospodarki Ziemią,
b) Departament Programowania i Analiz,
c) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) w zakresie działu rynki rolne – Departament Rynków Rolnych.
 
4) w zakresie rybołówstwo - Departament Rybołówstwa.


§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.